Buradasınız : Kaynaklar

5- Doğal Çevrenin Program Geliştirme Ve Aşamaları

**Program geliştirilirken, toplumda çağın gerektirdiği özellikler değişimler yaşanan sorunlar çatışmalar gereksinimler toplumun ve bireyin ihtiyaçları dikkate alınır ve alınmalıdır.
**Program geliştirme program tasarısı oluşturulduktan sonra tasarının uygulanması değerlendirilmesi ve değerlendirme sonunda elde edilen sonuçlar doğrultusunda tasarının yeniden ele alınıp eksiklerin ve hataların düzeltilmesi süreci olarak da tanımlanabilir.
**AYRICA PROGRAM GELİŞTİRİLİRKEN:
  **Öğrenciye neler kazandırılacak? Öğrenciye kazandırılacaklar için hangi eğitimsel durumlardan faydalanılacak?
  **Öğrenciye kazandırılacak davranışlar nasıl örgütlenecek? Belirlenen süreçler ne kadar etkili olacak ki istendik davranışlar kazandırılacak?
  **Eski programın eksikliklerinin giderilmesi yenilenmesi değişen ihtiyaçlara göre ayarlanması
  **Teknolojik-sosyal-ekonomik gelişmelere uyum
AŞAMALARI:
2008 Türkeğitim sisteminde eğitim programları ve öğretmenlerin rolleriyle ilgili olarak doğru bilgi
CEVAP: Öğretmenler eğitim programlarının uygulamasında ve değerlendirilmesinde sorumludur
1-TASARLAMA:
**Hangi eğitim yaklaşımı kullanılacak?  Programda hangi öğeler kullanılacak?
**Programın hangi öğesi ne kadar önemli ne kadar ağırlık verilecek öğeler arsındaki etkileşim düzeyi ne olacak?
2-HAZIRLAMA
**Ülkemizde eğitim programları hazırlanırken TABA-TYLER MODELİ kullanılmaktadır.
3-UYGULAMA
**Ülke genelinde uygulanmadan önce bir yıl süreyle pilot okullarda uygulanır. Olumlu sonuçlar alınırsa ülke genelinde uygulamaya konulur.
4-DEĞERLENDİRME
**Uygulama aşamasında programın eksik ya da olumlu yanları tespit edilir. Öğretmen ve öğrenci düzeyindeki uygulamalara bakılarak değerlendirme yapılır.

PROGRAM GELİŞTİRME SÜRECİNİN İLKELERİ
**DİNAMİKLİK-SİSTEMATİKLİK: Herhangi bir öğede meydana gelen değişikliğin diğer öğeleri de etkilemesi ve değiştirilmesini gerekli kılmasıdır. Hedef-içerik eğitim durumları ve değerlendirme arasında dinamik ilişkiler vardır.
**ARAŞTIMA VE GELİŞTİRME:Objektif ve bilimsel verilerin doğrultusunda yapılan bir çalışmanın ürünüdür.
**DENENCEL VE OPERASYONEL: Uygulanırken değişiklikler yapılabilir, geliştirilebilir. Tasarlanır denenir denenirken düzeltmeler yapılır.Program geliştirme sürecinin uygulamalı olmasını ifade eder..
**SÜREKLİ VE DİRİK BİR SÜREÇTİR:Uygulama- değerlendirme sonrası elde edilen veriler hatalar eksiklikler geliştirme sürecinde anında kullanılır dönütler düzeltmeler yapılır.
**Programlar ülkenin eğitim felsefesine toplumsal yapısına ihtiyaçlarına uygun olur ve paralellik gösterir
**Program geliştirme uygulanmakta olan eğitimin değerlendirmesini yapar.
**Program geliştirme ekip çalışmasını gerektirir, bir uzmanlık çalışmasını gerektirir.
**Toplumsal güçler bilimsel ve teknolojik gelişmeler çevre doğa eğitim felsefesindeki gelişmeler uluslar arası standartlar program geliştirme sürecini tetikler.
2004Eğitim programlarının değerlendirme öğesi aynı zamanda geribildirim(dönüt) mekanizmasıdır. Bu açıklamadan hareketle eğitim programlarının değerlendirme ve geliştirme süreçleri ile ilgili öncelikle aşağıdakilerden hangisi söylenebilir.?   SÜREKLİ VE DİRİK BİR SÜREÇTİR
  **Programın 4 temel öğesinin (tasarlama-hazırlama-uygulama-değerlendirme veya Hedef-içerik eğitim durumları ve değerlendirme ) birbiri arasında ilişkili düzenlenmesi program geliştirmede SİSTEMATİKLİK- DİNAMİKLİKilkesine vurgu yapmaktadır.
**Program geliştirme sürecinde program uygulanırken araştırma ve düzeltme yapılarak programın geliştirilmesi SÜREKLİLİK ilkesi ile açıklanır.
**Bilgi ve teknolojideki gelişmeler, bireylerin ilgi ve gereksinimleri, sosyal yapının ve işleyişin gelişimi ve değişimi, programların hiçbirinin yüzde yüz öğrenmeyi sağlar nitelikte olmaması program geliştirme sürecine sürekliliği devamlılığı sağlar
 

PROGRAM GELİŞTİRMENİN TEMELLERİ


TEMELLER
ÖZELLLİKLERİ
SOSYAL-TOPLUMSAL —Programların temel amacı bireylerin topluma uyum sağlamasıdır. Bundan dolayı programlar toplumun beklentilerine ihtiyaçlarına yaşam biçimlerine kültürüne sosyal ve ekonomik yapısına uygun olmalıdır. Bireylerin toplumsallaşmasını sosyalleşmesini sağlar.
—Toplum bireyden ne istemektedir sorusuna yanıt aranır.
—Eğitim programları ile kültür mirası gelecek kuşaklara aktarılır.
—Bir ülkenin eğitim politikası milli ideolojiyi koruma değer ve sembolleri öğretmektir. Toplumsal düzeni ve adaleti sağlamada eğitim kurumları ve programlarının rolü büyüktür.
—Toplumun ihtiyaç duyduğu birey özelliklerine cevap veremeyen ve toplumla uyum göstermeyen programların yaşama şansları yoktur.
—Eğitim programları toplumsal değişmeleri hızlandırır. Yenilikleri etkiler.
—Ülkemizde eğitim programlarının toplumsal temellerinde, Atatürk İlke ve Devrimleri, Atatürk ün eğitim ile ilgili görüşleri Anayasa ve yasalar hükümet programları kalkınma planları milli eğitim şuraları ve bilimsel literatürden alır.
TARİHSEL —Geçmişteki program çalışmalarını sonuçlarını bilmek gerekmektedir. Geçmişteki çalışmaların olumlu ya da olumsuz yanlarının bilinmesi yeni çalışmalara kolaylık sağlayacaktır.
—1918 yılında EĞİTİM PROGRAMI adıyla yazılan Franklin Bobbit in kitabı ilk çalışmadır.Bir başka çalışma yapan kişi ise yine  Bobbit gibi davranışçı kuramı esas alan Chartes  tir
—1949 Yılında Ralph Tyler Eğitim Programı ve Öğretimin Temel İlkeleri adlı eseri yazmıştır. HEDEFE DAYALI PROGRAM DEĞERLENDİRME MODELİ
—1962 de TABA Program Geliştirme: Kuram ve Uygulama adlı eserini çıkarmıştır. Program geliştirmeye sistematiklik kazandırmıştır.
BİREYSEL —Programlar hazırlanırken bireylerin kendilerini gerçekleştirecek süreçlerini desteklemeye yönelik olmalıdır. Toplumdaki bireylerin ilgi yetenek ve gelişimleri, öğrenme sitilleri dikkate alınarak programlar hazırlanmalıdır.
—Bireyler toplumdan ne istemektedir. Bu durum program geliştirmenin en önemli temelini oluşturur.
—Maslow a göre ihtiyaçlar hiyerarşik bir düzen içinde karşılanırlar biri gerçekleşmeden bir üst ihtiyaca geçilmez.
Fizyolojik-Güvenlik-Ait olma-Saygı-Bilme anlama-Estetik-Kendini gerçekleştirme
KONU ALANI —Bireylere ne öğretelim sorusuna yanıt arar? Bireylere hangi bilgi birimleri ve konuları öğretilmelidir
—Konuların geçerliliği güvenirliği güncelliği önemlidir
—Bilimsel olarak doğruluğu kanıtlanmayan bilgiler programlara konulamaz
—Bilim ve teknoloji alanındaki gelişmeleri de içerisine almalıdır.
 
EKONOMİK Eğitim-Bilgi Beceri-İstihdam-Üretkenlik-Kazanç
—Ülke ekonomisi ne kadar güçlü olursa eğitime ayrılan pay o kadar artacaktır. Eğitim ekonomisi plan ve program dahilinde hedeflere ulaşmak için kaynakların etkili bir biçimde kullanılması ile israfın önüne geçilmesini sağlar.
—Eğitime ayrılan bütçe program geliştirme çalışmalarına yön verir.
FELSEFİ —Programlar hazırlanırken eğitim programı hangi felsefi yaklaşıma dayanmalıdır sorusu sorularak başlanır.
—Felsefi yaklaşım merkeze alınan öğeyi ve öncelikleri işaret eder.
—Temel alınan felsefi yaklaşım ülkenin eğitim felsefesini ortaya koyar.
—Program geliştirme sürecinde NİÇİN? Sorusunun cevabını arar.
—Program geliştirmenin her aşamasında felsefeden faydalanılır.
—Eğitim programlarının hazırlanmasında yönlendirici rol oynar programa anlam kazandırır ve eğitim ortamlarının düzenlemesinde temel oluşturan en önemli öğedir. 2009 STS
—Temel varsayımları belirlemede ve oluşturmada hedeflerin iç ve dış tutarlılığını sağlamada hedefleri önem sırasına koymada hedefleri sorgulamada felsefeden faydalanılır. Eğitimi çok yönlü ele alır. Tüm öğeleri ile beraber.
NOT:2005 önce ülkemizdeki programlarda daimicilik ve esasicilik felsefeleri hakimdi 2005 ten sonra ilerlemecilik felsefesi uygulamaya konmuştur.
PSİKOLOJİK —Birey hangi koşullar altında ve nasıl öğrenir? Öğrenme öğretme süreci nasıl gerçekleşir.? Hangi tür davranışlar öğrenme ürünüdür.?
-Öğretim hedefleri kazanımları bireye uygun mudur değimlidir.?
—Öğrenme öğretme kuramlarının temel alınmasını sağlar.
**Çünkü öğrenme kuramları( Bilişsel-davranışçı kuramlar )daha çok öğreneni temel alır birey hangi koşullar altında ve nasıl öğrenir-öğrenme hangi koşullarda gerçekleşir-hangi davranışlar öğrenme ürünüdür.
**Öğretme kuramları ise öğretmen ve öğretimin düzenlenmesi boyutuyla ilgilidir öğretmen davranışları süreci nasıl etkiler-öğretmen süreci nasıl yönlendirir-öğretmen hangi koşullar altında nasıl davranır-öğretmen davranış bozukluklarıyla karşılaştığında neler yapar-öğretimin düzenlenmesinde geçerli ilkeler nelerdir-öğrenme sürecine etki eden faktörler nelerdir
—Programlar hazırlanırken öğrencilerin yetenekleri ilgileri eğilimleri beklentileri hazırbulunuşluk düzeyleri bireysel farklılıkları dikkate alınır.
—Öğrenme nasıl gerçekleşir insan nasıl öğrenir sorusuna yanıt arayan psikolojiden her zaman her aşamada faydalanılır

          
ÖĞRENME-ÖĞRETME KURAMLARI


ÖĞRENME KURAMLARI
ÖĞRETME KURAMLARI
**Organizmada davranış değişikliği hangi koşullarda ve nasıl gerçekleşir
**Neler öğrenme sayılır neler öğrenme ürünüdür
**Öğrenmede kalıcılık nasıl sağlanır
**Öğrenme nasıl gerçekleşir öğrenme stilleri yolları biçimleri nelerdir
**Öğrenmede dönüt düzeltme ya da pekiştirmenin önemi nedir
**Öğrenme kuramları daha çok öğreneni temel alır birey hangi koşullar altında ve nasıl öğrenir-öğrenme hangi koşullarda gerçekleşir-hangi davranışlar öğrenme ürünüdür.
—Öğrenme süreci nasıl planlanır
—Öğretimin düzenlenmesinde geçerli ilkeler nelerdir
—Öğretme model ve yaklaşımlarının öğretme üzerindeki etkisi nelerdir.
—Öğretmenin farklı koşullardaki davranış biçimleri öğrenmeyi nasıl etkiler
—Öğretmen bireysel farklılıklara göre nasıl davranmalıdır
**Öğretme kuramları ise öğretmen ve öğretimin düzenlenmesi boyutuyla ilgilidir öğretmen davranışları süreci nasıl etkiler-öğretmen süreci nasıl yönlendirir-öğretmen hangi koşullar altında nasıl davranır-öğretmen davranış bozukluklarıyla karşılaştığında neler yapar-öğretimin düzenlenmesinde geçerli ilkeler nelerdir-öğrenme sürecine etki eden faktörler nelerdir

 
**2003 Bireyin içinde yaşadığı topluma sağlıklı bir biçimde uyum sağlayabilmesi için program hazırlama aşamasında öncelikle aşağıdaki sorulardan hangisine yanıt aranması gerekmektedir.
CEVAP: Toplumun bireyden beklentileri nelerdir.
**Lise düzeyindeki bir dersin hedefi ilköğretim düzeyindeki bir programa yazılamaz. PSİKLOJİK TEMEL
**Eğitim bir kültürleme sürecidir. TOPLUMSAL-SOSYAL TEMEL